ISO 27001

 ISO 27001 là một tiêu chuẩn quốc tế đưa ra các yêu cầu liên quan đến Hệ Thống Quản Lý Bảo Mật Thông Tin

 + Do sự phụ thuộc ngày càng nhiều vào thông tin và hệ thống thông tin, tính bảo mật, toàn vẹn và sẵn có của thông tin là điều kiện cần thiết để duy trì   lợi thế cạnh tranh, dòng tiền, lợi nhuận và hình ảnh thương hiệu.

+ Đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu luật định và các yêu cầu khế ước

+  Nâng cao khả năng quản lý và sự đảm bảo của tổ chức doanh nghiệp trước các bên liên quan như cổ đông, khách hàng, người tiêu dùng và nhà cung cấp.

+  Thông qua việc đánh giá rủi ro đúng cách, những đe dọa đến tài sản thông tin được xác định, khả năng bị tấn công được đo lường và những tác động tiềm ẩn   được ước tính. Vì vậy giúp tổ chức doanh nghiệp đầu tư vào đúng chỗ.